OTEVŘENÍ MŠ

ZÁVAZNÉ POKYNY pro zákonné zástupce dětí
navštěvujících mateřskou školu od 25. 5. 2020 


Abychom předcházeli shromažďování u nástěnky,
vkládáme sem DODATKY- ke ŠKOLNÍMU ŘÁDU A VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠJ. Prosíme o pročtění.


Vážení rodiče, mateřská škola pro Vás bude opět otevřena od 25. 5. 2020 v obvyklé provozní době za dodržení přísných pravidel na základě dokumentu od MŠMT ze dne 2. 5. 2020 "Ochrana zdraví v MŠ" (manuál k provozu mateřských škol v době mimořádných opatření v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19). 

DOTAZNÍK

Na základě těchto pokynů a nejnovějších informací k OČR (prodloužení možnosti čerpání OCŘ i pro rodiče dětí z MŠ), Vás žádáme o vyplnění DOTAZNÍKU ohledně docházky Vašeho dítěte pod těmito pokyny. Dotazník vyplňte do 21. 5. 2020, abychom věděli, v jakém počtu se 25.5. sejdeme a mohli jsme tomu uzpůsobit provoz.                                                                                                    Děkujeme.


PŘI PRVNÍM VSTUPU DO MŠ PŘEDKLÁDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE TATO PROHLÁŠENÍ:

  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod. -ať už jednotlivě, nebo v kombinaci) 
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví 

Čestné prohlášení vyplňte předem a odevzdejte při prvním vstupu do MŠ učitelce.

POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TYTO DOKUMENTY NEPODEPÍŠE A NEODEVZDÁ, 
NEBUDE DÍTĚTI VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY UMOŽNĚN!!! 


Vymezení osob s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
         a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
         b) při protinádorové léčbě,
         c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O ZVÁŽENÍ DOCHÁZKY DO MŠ

Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření a vzhledem k nutnosti zajištění hygienických, personálních a organizačních opatření k zajištění ochrany zdraví dětí, Vás rodičů, a všech zaměstnanců školy, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ, jestliže:

  • máte možnost zajištění hlídání dětí
  • pokud vy, vaše dítě, nebo člen domácnosti, ve které žijete, spadá do rizikové skupiny (viz výše Vymezení osob s rizikovými faktory)

ÚPLATA

V případě, že dítě zůstane doma:
- od 25. 5. 2020 až do konce června, odpadá povinnost platit úplatu za pobyt dítěte v MŠ

V případě, že dítě do MŠ nastoupí:

- v květnu se bude hradit poměrná část za 5 dnů v MŠ- výše úplaty 158 Kč

- za měsíc červen je výše úplaty v běžné výši- 600 Kč


NÁROK NA OŠETŘOVNÉ

Dne 13. 5. 2020 schválili poslanci prodloužení čerpání OČR i po 25. 5. 2020
Rodiče s dětmi do třinácti let budou mít nárok na ošetřovné až do konce června, i když své dítě nepošlou do mateřské školy nebo školy, ačkoli už bude v té době otevřená.


DODRŽOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V TĚCHTO POKYNECH JE ZÁVAZNÉ!!!

1. OSOBA S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID- 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) MÁ VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN!


2. POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠKY, NEBO JINÉHO ZAKRYTÍ ÚST A NOSU

▪ platí pro všechny osoby nacházející se před budovou školy a ve škole

▪ povinné nošení roušky se nevztahuje na děti do sedmi let, ale pouze v prostorách školy (budova, zahrada)

▪ povinné nošení roušky se v prostorách školy nevztahuje na učitelky (při jednání se zákonnými zástupci nebo jinými osobami, které přivádějí/odvádějí děti platí povinnost roušku nasadit i v mateřské škole).
Učitelky však mají možnost se chránit formou štítu a roušky.

▪ roušku, ve které dítě přijde do mateřské školy z domu, ukládejte do vlastního igelitového sáčku v šatně na místě dítěte


3. PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE, POHYB PŘED ŠKOLOU

▪ platí zákaz shromažďování osob v areálu školy /budova, zahrada

▪ před budovou školy je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné mezi dítětem a doprovázející osobou)

▪ v prostorách mateřské školy (přístupový chodník, zahrada) se zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu


4. OPATŘENÍ PRO DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY DĚTÍ V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

▪ do školy přivádí dítě vždy jen jeden člen rodiny!

▪ doprovázející osoba je povinna před vstupem do budovy školy použít dezinfekci na ruce (dezinfekce je umístěna u vchodů a je označena)

▪ doprovázející osoba je povinna zajistit vydesinfikování rukou i u dítěte

▪ doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte). Bez roušky nebude doprovázející osoba vpuštěna do školy

▪ v prostorách šatny se smí pohybovat maximálně 3 děti s doprovázející osobou

▪ doprovázející osoba uloží použitou roušku dítěte do vlastního igelitového sáčku v šatně na místo dítěte


5. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

▪ před prvním přijetím dítěte je zákonný zástupce povinen stvrdit svým podpisem "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými skupinami" (příloha k tomuto opatření) - bez tohoto prohlášení nemůže být dítě do mateřské školy přijato. Prohlášení předá zákonný zástupce učitelce ve třídě

▪ před prvním přijetím dítěte je zákonný zástupce povinen stvrdit svým podpisem tyto pokyny a řídit se jimi po celou dobu, pokud nebudou změněny podmínky, uvedené v tomto dokumentu

▪ do mateřské školy se přijímají pouze děti zdravé - učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu - učitelka má oprávnění přeměřit dítě bezkontaktním teploměrem kdykoliv během dne

▪ MŠ nebude přijímat děti s kašlem, rýmou nebo jinými známkami infekčního onemocnění

▪ u dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu

▪ KAŽDÉ DÍTĚ MUSÍ MÍT S SEBOU VE ŠKOLE V UZAVŘENÉM OBALU DVĚ ČISTÉ ROUŠKY !

Rouška bude použita v případě zjištění podezření na nákazu COVID - 19 u některého z dětí. Pokud dítě se u dítěte během dne objeví některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte


6. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

▪ rodičům je zakázán vstup do školní jídelny, přihlášky/odhlášky stravného a další požadavky
řešte nejlépe telefonicky, nebo formou sms

▪ v době mimořádných opatření odpadá možnost vyzvednutí oběda v případě nemoci 1.den

7. DALŠÍ OPATŘENÍ

▪ zákaz nošení hraček z domova včetně plyšáků!
!! Připravte na to své děti !!

▪ děti budou trávit co nejvíce času venku na zahradě - umažeme se :-) - vybavte je dostatkem vhodného oblečení (pláštěnka, holiny, pokrývka hlavy)

▪ komunikace nejlépe telefonicky nebo e-mailem

▪ všechny akce a kroužky jsou do konce školního roku zrušeny!

▪ nečistíme si zoubky

dejte dítěti do MŠ označenou lahev na pití, mimo jídelnu nebudeme používat hrnečky!▪ chtěli bychom uspořádat rozloučení s předškoláky, ale zatím není jasné kdy a jak akci zrealizovat.


8. PLATNOST DOKUMENTU

▪ závazné pro všechny přijaté děti do mateřské školy a jejich zákonné zástupce, případně jejich
doprovázející osoby

▪ platí od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2020

▪ úpravy a dodatky jsou možné vzhledem k aktuálním okolnostem, zákonní zástupci budou se změnami seznámeni

V Holicích 13. 5. 2020

Lucie Sedláková, DiS., v.r.

ředitelka školy

DOTAZNÍK

Na základě výše uvedených pokynů a nejnovějších informací k OČR (prodloužení možnosti čerpání OCŘ i pro rodiče dětí z MŠ), Vás žádáme o vyplnění DOTAZNÍKU ohledně docházky Vašeho dítěte.

Dotazník vyplňte do 21. 5. 2020, abychom věděli, v jakém počtu se 25.5. sejdeme a mohli jsme tomu uzpůsobit provoz. 

 Každé dítě je teď automaticky odhlášené!!! 
 

V případě dotazů se na nás můžete obrátit telefonicky, nebo e-mailem. 

                                                                                                                                                     Děkujeme.