ZÁVAZNÉ POKYNY
ŘEDITELKY ŠKOLY 

s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání 


Mateřská škola vydává tyto závazné pokyny pro provoz školy s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání na základě dokumentů vydaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví ze dne 17.8.2020 a jeho aktualizaci vydanou dne 26.8.2020.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Aktuální pokyny se mohou změnit s ohledem na vývoj epidemiologické situace a opatření vydávaných státními orgány zejména Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Pardubickým krajem, Městem Holice a Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje. Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.


DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ JE ZÁVAZNÉ PRO DĚTI, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, ZAMĚSTNANCE, DODAVATELE A NÁVŠTĚVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE!

1. VSTUP DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŠKOLY

1) Do vnitřních prostor školy je přísně zakázán vstup osobám, které vykazují známky jakéhokoliv respiračního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu a pod.). Doporučujeme, aby s dítětem do budovy školy vstupovala pouze jedna doprovázející osoba.

2) Doprovázející osoba je povinna před vstupem do budovy školy použít dezinfekci na ruce (dezinfekce je umístěna u vchodů a je označena). Doprovázející osoba je povinna zajistit vydesinfikování rukou i u dítěte.

3) Pokud bude v šatně třídy více jak 5 dětí s doprovodem, doporučujeme počkat, až se počet osob v šatně sníží a teprve poté do šatny vstoupit. Doprovázejícím osobám dítěte je doporučeno v areálu školy dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.

4) Každé dítě bude mít v šatně na svém místě každý den uzavíratelný podepsaný sáček, do kterého budou vloženy minimálně 2 čisté roušky.

5) Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte) a v co nejkratším možném čase opustí areál školy. V případě nutné konzultace, upřednostňujeme komunikaci prostřednictvím telefonu/ e-mailu.

2. POSTUP V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID 19 NEBO JINÉ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ.

1) V případě, že jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy - dítě není vpuštěno do budovy školy (třídy); v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

2) V případě, že jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy a není již přítomen zákonný zástupce dítěte- tato skutečnost bude oznámena zákonnému zástupci neprodleně a bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy.

3) V případě, že se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně bude informován zákonný zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

4) Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

5) Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

6) Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí a to lékařským potvrzením.

3. DALŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

1) V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý (děti, zaměstnanci) důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. U dětí na opakované mytí rukou dohlíží učitelka.

2) Při příchodu do třídy a dále v průběhu dne může být dětem namátkově změřena teplota bezdotykovým teploměrem.

3) Při příchodu do zaměstnání a kdykoliv během pracovní doby může být zaměstnancům změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.

4) Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením si nebudeme čistit zoubky.

5) V mateřské škole se používají jednorázové papírové ručníky a také textilní ručníky a to v souladu s: Příloha č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

6) Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

7) Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

8) Je prováděno časté a intenzivní větrání prostor školy. Větrání se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně několikrát během dne. Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do školy, po uzamčení vchodu a při odchodu dětí školy.

9) Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

10) Několikrát denně je prováděna desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

11) Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C).

12) Při stravování není možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

4. ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1) Škola v průběhu školního roku v souladu s doporučením Ministerstva školství zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd, kroužky, fotografování, divadelní představení, besídky......) a pokud možno takové aktivity nebude konat.

2) Učitelky provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce (telefonní čísla, e-maily apod.)


DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ JE ZÁVAZNÉ PRO DĚTI, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, ZAMĚSTNANCE, DODAVATELE A NÁVŠTĚVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE! 


V Holicích 28. 8. 2020

Lucie Sedláková, DiS., v.r.

ředitelka školy


Na stránkách MŠMT si můžete stáhnout aktuální manuál, podle kterého se řídíme..

https://www.msmt.cz/file/53629/