ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2020/2021

V případě přijetí Vás během příštího týdne kontaktujeme.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice, v návaznosti na vydání mimořádného opatření MŠMT a po dohodě se zřizovatelem stanovuje UPRAVENÝ termín, místo a dobu zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 takto:

Vyplněné žádosti budou přijímány od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020

DISTANČNÍ FORMOU:

 • do datové schránky školy (zk3mbnp),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na emailovou adresu: msstaroholicka@volny.cz
 • zasláním poštou na adresu MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice, Staroholická 236, 534 01 Holice,
 • vhozením do poštovní schránky na adresu školy MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice, Staroholická 236. 534 01 Holice

OSOBNÍ FORMOU:

 • jen v nezbytných případech a pouze po předchozí telefonické domluvě (606029300) přijde s žádostí pouze jeden ze zákonných zástupců v předem rezervovaném čase v termínech:
  St 6. května 2020 od 8- 11h
  St 13. května 2020 od 13- 16:30h


Žadatel musí doložit:

 • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (ke stažení níže), žádosti jsou k dispozici také na zadní brance školy)
 • Doložení řádného očkování dítěte- podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání.
  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
  (ke stažení níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.
  Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

           V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce                       kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze                   imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 • prostou kopii rodného listu dítěte.

Další informace:

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Děti budou přijímány do mateřské školy dle volné kapacity a kritérií.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy.
Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.

Přidělení registračního čísla:

V případě, že využijete distanční podání žádosti, bude Vám po její registraci přidělené registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 25. 5. 2020 v době od 13:00 - 16:00h v kanceláři ředitelky školy.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.
Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách MŠ a na dveřích budovy MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci.

V Holicích dne 9. dubna 2020

Lucie Sedláková, DiS. ředitelka školy


Kritéria přijímání dětí do mateřské školy, 

jejíž činnost vykonává Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice, pro školní rok 2020/2021 (jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí).