ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2021/2022


30. 3. 2021

27. 5. 2021 AKTUALIZACE


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ JE UKONČENO.


Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice, v návaznosti na metodické doporučení vydané MŠMT a po dohodě se zřizovatelem stanovuje termín, místo a dobu zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 takto:

VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI BUDOU PŘIJÍMÁNY
OD 2. 5. 2021 DO 16. 5. 2021


DISTANČNÍ FORMOU:

1.          do datové schránky školy (zk3mbnp),

2.          e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: msstaroholicka@volny.cz
             Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5                 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží

3.         zasláním poštou na adresu MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice, Staroholická 236, 534 01                Holice, (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)

4.          vhozením do poštovní schránky na adresu školy MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice,                       Staroholická 236, 534 01 Holice

OSOBNÍ FORMOU:

jen v nezbytných případech a pouze po předchozí telefonické domluvě (606029300) přijde s žádostí pouze jeden ze zákonných zástupců (BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE), v předem rezervovaném termínu v období zápisu


VŽDY JE NUTNÉ DODRŽET V DANÉ DOBĚ PLATNÁ MIMOŘÁDNÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ


Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

1.          vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ - ke stažení na webu v sekci "Zápis do MŠ"

2.          Doložení řádného očkování dítěte- podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o                       ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným                                 očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit               pro kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které plní povinné předškolní                             vzdělávání.
             Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení                  na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení               může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

3.          Rodný list dítěte- při distančním zápisu (email, DS, pošta, vhození do schránky), přiložte kopii                   RL, kopie bude přiložena jako součást spisu dítěte

4.          Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte


Další informace:

  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
  • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy.
  • Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.


Přidělení registračního čísla:

V případě, že využijete distanční formu podání žádosti, bude Vám po jejím zaevidování přidělené registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí do MŠ.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, které jste zaslali. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ v kanceláři ředitelky školy dne 20. 5. 2021 po předchozí telefonické domluvě.

Vydání rozhodnutí:

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.

Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách MŠ a na dveřích budovy MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci.


V Holicích dne 30. března 2021


Lucie Sedláková, DiS. ředitelka školy


Kritéria přijímání dětí do mateřské školy, 

jejíž činnost vykonává Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice, pro školní rok 2021/2022  (jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí).