STANOVENÍ TERMÍNU ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Aktualizováno 19.5.2022 

doplněn text pro cizince


Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice, po dohodě se zřizovatelem stanovuje termín, místo a dobu zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 takto:

VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI BUDOU PŘIJÍMÁNY V KANCELÁŘI ŠKOLY

Čt 12.5.2022 8-11h

Pá 13.5.2022 14-16:30h


K zápisu žadatel doloží:

1.  Vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ - ke stažení níže


2.  Doložení řádného očkování dítěte- podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

3.  Rodný list dítěte

4.  Občanský průkaz zákonného zástupce


Další informace:

• Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

• V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

• Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy.

• Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.

Přidělení registračního čísla:

Po zaevidování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady k zápisu, které jste odevzdali. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ v kanceláři ředitelky školy dne 25. 5. 2022 po předchozí telefonické domluvě.

Vydání rozhodnutí:

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.

Předpokládaný datum zveřejnění seznamu přijatých dětí je 30. 5. 2022.

Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy www.msstaroholicka.cz a na dveřích budovy školy po dobu 15dní, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně, nebo datovou schránkou zákonnému zástupci, popřípadě osobně.


AKTUALIZOVÁNO 19.5.2022

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem k dočasné ochraně na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 23.06.2022 v čase 14-16:30h.

Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost odevzdejte 22. 6. 2022 ředitelce v mateřské škole. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat v jiném termínu.

V případě nesrovnalostí vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

Для вступу до ВНЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подаватися заявки іноземці з візою тимчасового захисту на території ЧР згідно з § 33 п. 1 літ. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР ("біженці") з місцем проживання в зоні спасіння. Для цих іноземців-біженців призначений термін реєстрації 23.06.2022 на час 14-16:30h.

Заповнену анкету та підтверджену лікарем анкету слід подати 22. 6. 2022 директор-розпорядник у дитячому садку. Реєстрація повинна бути належним чином підписана. Це призведе дитину до вступу.

Тископія не може бути прийнята в інший термін.

У разі виникнення невідповідностей ми будемо просити законних представників доповнити дані.

K zápisu žadatel doloží:

1. Vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ - ke stažení výše

2. Doložení řádného očkování dítěte- podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

3. Rodný list dítěte

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

V Holicích dne 19.5.2022


Lucie Sedláková, DiS.
ředitelka školy