ZÁPIS DO MŠ STAROHOLICKÁ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

18. 3. 2024

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na Zápis do Mateřské školy Staroholická. 

Jako jediná Mš v Holicích nabízíme věkově smíšené třídy, kdy mohou být sourozenci a kamarádi spolu
v jedné třídě. A díky tomu, že jsme dvoutřídní Mš, dočkáte se u nás rodinné a pohodové atmosféry.

 STANOVENÍ TERMÍNU ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 
MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE, STAROHOLICKÁ, okres Pardubice

Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice, po dohodě se zřizovatelem stanovuje termín, místo a dobu zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 takto:

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ V KANCELÁŘI ŠKOLY:


ÚT 14. 5. 2024 8:00 - 11:30h

ST 15. 5. 2024 13:00 - 16:30h


K ZÁPISU ŽADATEL DOLOŽÍ NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY:

1.      vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ

2.     Doložení řádného očkování dítěte
- podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

3.     k nahlédnutí Rodný list dítěte

4.     k nahlédnutí Občanský průkaz zákonného zástupce

5.    V případě dítěte se zdravotním postižením doporučení školského poradenského zařízení


Další informace:

  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

  • V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2024 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy.

  • Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.

Přidělení registračního čísla:

Po zaevidování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady k zápisu, které jste odevzdali. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ v kanceláři ředitelky školy dne 22. 5. 2024 po předchozí telefonické domluvě.

Vydání rozhodnutí:

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.

Kritéria, podle kterých se řídí přijímací řízení si můžete stáhnout níže.

Předpokládaný datum zveřejnění seznamu přijatých dětí je 27. 5. 2024.

Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy www.msstaroholicka.cz a na dveřích budovy školy po dobu 15dní, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně, nebo datovou schránkou zákonnému zástupci, popřípadě osobně.


Pro přijaté děti chystáme srpnové hrátky v Mš, aby byla adaptace na prostředí a paní učitelky pozvolná.

Budeme se na Vás těšit..


Lucie Sedláková, DiS. 

Ředitelka školy