SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 

DO MŠ STAROHOLICKÁ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

30.5.2022 V 10:32

V souboru naleznete seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Holice, Staroholická, okres Pardubice.

Informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí proběhne dne 15.6. od 16h v MŠ. 

V případě, že bylo Vaše dítě přijato do jiné mateřské školy a rozhodnete se do ní nastoupit, prosíme Vás neprodleně nás informujte, aby mohlo být přijato další dítě v pořadí.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou.STANOVENÍ TERMÍNU ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Aktualizováno 19.5.2022 

doplněn text pro cizince


Mateřská škola Holice, Staroholická, okres Pardubice, po dohodě se zřizovatelem stanovuje termín, místo a dobu zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 takto:

VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI BUDOU PŘIJÍMÁNY V KANCELÁŘI ŠKOLY

Čt 12.5.2022 8-11h

Pá 13.5.2022 14-16:30h


K zápisu žadatel doloží:

1.  Vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ - ke stažení níže


2.  Doložení řádného očkování dítěte- podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

3.  Rodný list dítěte

4.  Občanský průkaz zákonného zástupce


Další informace:

• Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

• V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k jejich odstranění. Poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

• Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhly nejméně pátého roku věku. Zákonní zástupci jsou povinni tyto děti zapsat do mateřské školy.

• Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.

Přidělení registračního čísla:

Po zaevidování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých/nepřijatých dětí.

Možnost nahlédnutí do spisu:

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady k zápisu, které jste odevzdali. Možnost vyjádřit se k podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ v kanceláři ředitelky školy dne 25. 5. 2022 po předchozí telefonické domluvě.

Vydání rozhodnutí:

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.

Předpokládaný datum zveřejnění seznamu přijatých dětí je 30. 5. 2022.

Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy www.msstaroholicka.cz a na dveřích budovy školy po dobu 15dní, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně, nebo datovou schránkou zákonnému zástupci, popřípadě osobně.


AKTUALIZOVÁNO 19.5.2022