ŠKOLNÉ

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
 v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, ředitelka Mateřské školy Holice, Staroholická, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě kalkulace neinvestičních nákladů hrazených v předešlém roce, stanovuje měsíční výši úplaty takto:


Pro školní rok 2023/2024                                                                                                           700

(úplata za předškolní vzdělávání - školné)


Pro školní rok 2024/2025                                                                                                           850 Kč

(úplata za předškolní vzdělávání - školné)


Povinné předškolního vzdělávání je pro děti, které dosáhly do 31. 8. daného roku pěti let.
Tyto děti jsou osvobozeny od úplaty, stejně tak děti s odkladem školní docházky


STRAVNÉ

Mateřská škola Staroholická disponuje vlastní školní jídelnou, kde je strava připravována podle přísných hygienických norem a s ohledem na stanovený spotřební koš. 

Zajišťujeme dětem celodenní stravování zahrnující přesnídávku, oběd, odpolední svačinu a celodenní pitný režim.

Jídelní lístky najdete na internetových stránkách v sekci jídelníček.


CELODENNÍ STRAVNÉ VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU:

- mladší a předškolní děti:                     55,- Kč/ den;    záloha 1 210,- Kč/ měsíc

- děti s odkladem školní docházky:      56,-Kč/ den;     záloha 1 232,- Kč/ měsíc

Odhlašování stravy je možné nejpozději do 7:00 hodin příslušného dne. V případě neodhlášené stravy si jí můžete první den nepřítomnosti dítěte ve škole vyzvednout ve Školní jídelně.

Neodhlášená a neodebraná strava propadá !


PLATBY  září- červen

Úplata a stravné se zasílá najednou. 
Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky hradí pouze stravné.

PLATBY červenec- srpen

Pro měsíce červenec a srpen je v souladu s Vyhláškou č.14/2005 Sb. odst.5 o předškolním vzdělávání stanovena poměrná část za úplatu, která odpovídá rozsahu přerušení provozu mateřské školy.


Číslo účtu MŠ pro platbu stravného a úplaty
287222240/0300

Splatnost: (připsání platby na účet mateřské školy) je do 15. dne v měsíci.

Variabilní symbol: přidělené číslo od hospodářky školy

Zpráva pro příjemce: uveďte jméno Vašeho dítěte.


První platbu proveďte tak, aby byla připsána na náš účet nejpozději 15.9. daného roku.


Vyúčtování stravného se provádí 2x ročně, přeplatky se vracejí bezhotovostně na Váš účet.